KUNDVILLKOR

Allmänt

Ticketmaster Finland förbehåller alla rättigheter till Tjänster och dess innehåll. Användaren av Tjänster har inte rätt att ens till en del, på ett eller annat sätt, kopiera, reproducera, spara, flytta, skicka vidare,distribuera, publicera, bilägga till annat material eller ladda ned till egen dator något material anslutat till Tjänster (inkluderat text, bilder, varumärken, logon, grafik och musik) utan skriftligt tillstånd från Ticketmaster Finland. Användning av produkt- och varumärken samt företags- och affärslogon är förbjudet om inte annorledes kungjorts i användarvillkoren eller i ett specifikt skriftligt tillstånd given av Ticketmaster Finland.

På Tjänsternas användarvillkor tillämpas Finlands lag.

Lovlig användning

Ingen information ingående i Tjänster får kopieras, bearbetas eller användas utan specifikt skriftligt förhandstillstånd från Ticketmaster Finland. Bryt mot förbud kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt till skadestånd och/eller kriminalrättsligt ansvar. Bryt mot webbplatsens användarvillkor kan leda till upphörande av dispositionsrätten till Tjänster. Ticketmaster Finland har dessutom rätt att askaffa bokningar gjorda på webbplatsen om kunden har angett vilseldande personuppgifter eller om kunden bryter mot eller kringå användarvillkoren.

Köp av biljetter

Kontrollera noggrant din biljett vid inköp. Köpt biljett kan inte återlösas eller bytas mot annan biljett.

Utöver biljettpriset betalar Du en serviceavgift och en leveransavgift. Avgifterna hittar du i vår för tillfället gällande prislista.

Ticketmaster Finland fungerar som ett ombud. Arrangören ansvarar för evenemanget, bl a. förändringar i programmet eller åskådarläktaren, eventuell inställning och därav föranledda kostnader samt momsskyldighetens förpliktelser 2 § (:940/1999).

Det är förbjudet att hämta flaskor, burkar, videoapparater, bandspelare, kameror och farliga ämnen till evenemang. Ticketmaster Finland och arrangören ansvarar inte för borttappade biljetter. Ifall barn-, pensionärs-, student- eller andra rabattbiljetter står till buds, måste innehavare av biljetten vara beredd på att bevisa att han eller hon är berättigad till rabatt. Detta sker vid ingången till evenemanget.

Ljudstyrkan på evenemangen kan överskrida normativa värden, vi rekommenderar hörselkydd.

Återförsäljning, utlämning som bifogad artikel eller i samband med försäljning av en annan produkt eller tjänst mot eller utan vederlag är förbjudet utan specifikt skriftligt samtycke från Ticketmaster Finland.

Biljettköparen är skyldig att kontrollera att evenemanget inte inställts. Ifall av inställt evenemang återbetalas kunden biljettens pris men inte serviceavgifter eller eventuella leverans- och postavgifter. Biljettens pris återbetalas inte ifall inställningen orsakats pga arrangörens konkurs eller insolvens.

Återförsäljning av biljetter är förbjudet utan specifikt skriftligt avtal med Ticketmaster Finland.

Immateriella rättigheter

All material inom Tjänsten ticketmaster.fi ägs av Ticketmaster Finland och är skyddat av lagen om upphovsrätt. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehållet och layouten inom Tjänsten (inkluderat text, elektriska dokument, grafik, bild och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av Ticketmaster Finland eller en tredje part. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från både Ticketmaster Finland och arrangören.

Ticketmaster Finland eller dess samarbetsparter förbehåller alla rättigheter till innehåll och programvara på e-handelssajten www.ticketmaster.fi .

Ansvar för Tjänster

Ticketmaster Finland fungerar som utgivare av Tjänster. Ticketmaster Finland ansvarar inte för tillgång till Tjänsterna, Tjänsternas validitet, korrekthet, tillämplighet till en specifik avsikt, bruk eller förhindrar bruk eller andra omständigheter om inte annorledes kungjorts i användarvillkoren eller på ett annat sätt anmälts i samband av en specifik tjänst.

Användaren bör alltid sköta om sin data- och teleteknik, dess anvåndning och skick, datasäkerhet, säkerhetskopiering, virusskydd och andra motsvarande omständigheter.

Ticketmaster Finland ansvarar inte för direkta eller indirekta skador hos användaren förorsakade av vilka omständigheter som helst. Ticketmaster Finland ansvarar inte eller ger ersättning för skador som förorsakats av problem i bruket av Tjänster, förseningar, driftstopp eller andra tekniska fel som försvårar användningen av Tjänster.

Rätt till förändringar

Ticketmaster Finland har rätt att när som helst enligt egen bedöming uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort material som finns i Tjänster och begränsa inträdet till Tjänster utan föranmälan. Ticketmaster Finland har rätt att när som helst ändra villkoren för användning av Tjänster samt Tjänsternas innehåll och urval. Ändringarna träder i kraft efter utgången av en (1) månad efter att Ticketmaster Finland meddelat skriftligt om ändringen.

Länkning

Ticketmaster Finlands Tjänster kan innehålla länkar till webbsidor som underhålls av en tredje part. På dylika webbsidor och i deras användning tillämpas vederbörliga användarvillkor som ställts samman av tredje parten ifråga. Ticketmaster Finland ansvarar inte för andra parters webbsidor eller deras innehåll.

Meningsskiljaktighet

Om en meningsskiljaktighet rörande köpeavtalet inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande.

Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.konsumentrådgivning.fi).

Din rätt att återköpa/byta/uppgradera - Ticketmasters Fan Guarantee

1.1 Utöver dina rättigheter enligt gällande lag erbjuder Ticketmaster även en unik ”Fan Guarantee” som innebär att du har rätt att återköpa, byta eller uppgradera alla biljetter i din bokning, mot en service avgift. Avgiften varierar med biljettens pris, med förbehåll för de begränsningar, allmänna villkor och den skälighetspolicy som beskrivs i punkt 1.3.

1.2 Fan Guarantee gäller endast för biljetter. Det finns dock inget i punkt 1.3 som fråntar dig dina rättigheter enligt gällande lag

1.3 Du kan inte utnyttja Fan Guarantee för att återköpa, byta eller uppgradera biljetter om:
(a) din bokning avser tidigare reserverade biljetter, årskort, abonnemang, VIP-biljetter, loger, Platinumbiljetter, rabatterade biljetter, flerdagarsevenemang eller andra paketeringar. och/eller
(b) du har överlåtit biljetten till en annan person.
(c) bokningen gjordes hos en annan Ticketmaster-distributör än Ticketmaster.fi
(d) ni har köpt biljetter utan registrerade personuppgifter från arrangörens biljettkassa eller annat biljettombud.
(e) du använt dig av Klarna som betaltjänst
(f) evenemanget har inställts pga arrangörens konkurs eller insolvens.

1.4 Du måste göra din Fan Guarantee gällande (”begäran”) inom följande tidsramar:
(a) En begäran måste göras i). inom 72 timmar efter köpet genomfördes ii). senast 14 dagar innan evenemanget (eller början av evenemanget) som bokningen avser. Om du genomförde köpet mindre än 14 dagar före evenemangsdatum (eller startdatum) kan du inte återköpa bokningen.
(b) En begäran om att byta eller uppgradera förutsätter att det finns biljetter kvar vid tillfället och kan endast genomföras fram till 14 dagar innan evenemanget som bokningen avser.

1.5 För att göra en begäran om att återköpa din bokning - fyll i formuläret på följande adress; www.ticketmaster.fi/fanguarantee

1.6 Vi strävar efter att bekräfta mottagandet av din begäran inom tre arbetsdagar samt att behandla begäran inom fem arbetsdagar.

1.7 Fan Guarantee omfattas också av följande begränsningar:
(a) Samtliga biljetter i ordern måste återköpas, det går ej att återköpa enstaka biljetter från en order.
(b) I Fan Guarantee återbetalas inte service avgifter, frakt/portokostnaden samt kostnad för leverans och betalningssätt.
(c) Vi kan begära att du returnerar originalbiljetterna till oss innan din begäran kan behandlas och slutföras.
(d) Byte och uppgradering av biljetter kan endast ske mot biljetter med samma eller högre pris till samma evenemang. Med samma evenemang innebär samma evenemang vid samma tidpunkt och ställe.
(e) Det finns ett antal evenemang där Fan Guarantee inte gäller. Dessa undantag kommer klargöras i informationen om det specifika evenemanget.
(f) Fan Guarantee omfattas av en ”skälighetspolicy” som innebär att (i) endast en begäran per hushåll per kalendermånad och (ii) endast tre begäranden per hushåll under en tolvmånadersperiod är tillåtet, oavsett om begärandena kan genomföras eller inte.

1.8 Om din begäran kan genomföras och du har rätt till en återbetalning från oss kan det ta upp till 14 dagar för återbetalningen att behandlas. Observera att återbetalningar endast kan ske via den betalningsmetod som användes för ursprungsbokningen och inte via andra betalningsmetoder.

1.9 Du har inte rätt att utnyttja Fan Guarantee om Ticketmaster har skäl att misstänka att
(a) du på något sätt brutit mot villkoren i denna köppolicy och/eller
(b) du agerar på ett bedrägligt sätt och/eller
(c) du agerar på ett sätt som strider mot andemeningen i Fan Guarantee eller bryter mot skälighetspolicyn.